برچسب PVC و متال

این نوع برچسب‌ها به دلیل عدم امکان پـارگی و تخـریب، معمولاً به عنوان برچسب مشخصـات و برچسب ضمانت جهت الصاق بر روی کارتن محصولات استفاده می‌گردد.

pvc