برچسب گچی

برچسب گچی یا شکننده که به دلیل رنگ سفیـد آن به بـرچسب گچـی معـروف است به لحـاظ کاربـرد و موارد استفاده همانند برچسب اموال است که به‌واسطه خاصیت شکنندگی بیشتر و عدم امکان جابجایی و سوء استفاده احتمالی حتی با اعمال حرارت و شگردهای مشابه، در مواردی که ایمنی بیشتری مدنظر باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

gachi