برچسب پلی‌ کربنات

از این نوع برچسب به دلیل ضخامت و استحکام آن، معمولاً به عنوان برچسب راهنما بر روی انواع پنل و محصـولات مختلفی ماننـد دستگاه‌های خودپرداز ، مـاشین آلات صنعتی ، تجهیزات پـزشکی ، لوازم صـوتی و تصـویری و غیره استفاده می‌گردد.

poly-carbonate