برچسب ژلاتینی

این نوع برچسب که کاربردی متفاوت از سایر برچسب‌ها دارد، عمدتاً به عنوان لیبل های‌مارک و برند جهت الصاق بر روی محصولات و تولیدات صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

jelatini
jelantini