برچسب اموال

شبرنگ یا برچسب اموال که در تولید آن از نوعی پلیمر خاص استفاده می‌شود، به دلیل خاصیت شکنندگی و عدم امکــان جـابجـایی پس از الصـاق بر روی سطح مورد نظر، عمومـاً و به شکل گستـرده‌ای به عنـوان برچسب های گارانتی، اموال و پلمپ مورد استفاده قرار می‌گیرد.